Friday, April 25, 2008

Pri
prepočte úrazov na počet aktívnych futbalistov bol napr.
v roku 1985 s 1,5 úrazmi na 100 futbalistov na 10. mieste
medzi jednotlivými športmi. Štatistika eviduje úrazy, ktorých
liečba trvala viac ako dva týždne, takže neeviduje
ľahké zranenia (zmliaždeniny. odreniny, tržné rany
a pod.), ktoré tvoria podľa údajov LANDU až 91 % úrazov.
Stredne ťažkých úrazov zaevidoval 8.1 % a ťažkých
len 0,9 %. V stretnutiach je úrazovosť väčšia ako v tréningu.
HANDZO A SPOL. zistili rozborom 8 545 futbalových
úrazov toto poradie príčin ich vzniku: zrážka, hrubá,
silová hra. nedostatočná príprava, nedostatočne rozcvičenie,
nerovný terén, chybná technika a iné.
Z mechanizmu vzniku úrazov bolo na prvom mieste nakopnutie,
nasledovali náraz, pád. zlý doskok a ostatne.
Pri stretnutí vzniká najčastejšie úraz na začiatku druhého
polčasu. Hra pri stretnutí s totálnym nasadením hráčov,
aká sa praktizuje v súčasnom futbale, podmieňuje zvýšený
počet úrazov. najmä útočníkov. V poslednom období rastie
počet zranení brankárov. Čo sa týka lokalizácie, najčastejšie
sa zraňujú dolné končatiny. Na druhom mieste
sú horné končatiny, potom hlava a nakoniec trup.
Zo zranení vedu zmliaždeniny, nasledujú natiahnutia
a natrhnutia väzív a svalov, ďalej rany a až potom podvrtnutia
kĺbov.

Saturday, April 19, 2008

Rekreačný futbal hrajú chlapci už od detstva. Pri správnom
vedení môžu začať so všestranne zameranou futbalovou
prípravou súčasne so školskou dochádzkou. Naše sledovania
žiakov futbalových tried potvrdili, že ich vývoj
prebiehal harmonicky, ich zdravotný stav bol veľmi dobrý.
Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že vďaka
charakteru pohybovej aktivity futbal so značným podielom
vytrvalostných schopností a vysokou intenzitou zaťaženia
pozitívne pôsobí v prevencii srdcovocievnych ochorení.
Obozretne treba postupovať u dospelých, ktorí
v detstve hrávali futbal a po viacročnej prestávke sa chcú
zúčastniť jednorazových turnajov. Možno tak urobiť len
po lekárskej kontrole zdravotného stavu a po predchádzajúcej
príprave. Pri hre musia rešpektovať pokles funkčnej
zdatnosti i pohybových schopností podmienených vekom.
Preto sa odporúča využívať futbal ako pohybovú aktivitu
na prevenciu srdcovocievnych ochorení len u tých starších
ľudí, ktorí ho hrajú neprerušované od mladosti. Inak
v dôsledku jeho značnej emocionálnej zložky môže dôjsť
k neželateľnému preťaženiu organizmu, k úrazom.
Vo futbale sa eviduje najväčší počet úrazov. To však
neznamená, že futbal patrí k najrizikovejším športom.

Wednesday, April 09, 2008

fotbal

Zmeny frekvencie pulzu . min1 pri futbalovej hre 3:3
na malej ploche
PF. min1
200
150
100
Min.: 5 10 15 20 25 30 35 40
Zmeny frekvencie pulzu . min1 pri tréningovej hre 11:11
119
5
Pri rôznych formách nácviku streľby z pohybu sme zaznamenali
takmer rovnaké zvýšenie frekvencie pulzu na
140 — 180 . min1. Pri streľbe z miesta bola frekvencia pulzu
podstatne nižšia, medzi 130 — 140 . min1. V tréningu
pri opakovaní tej istej činnosti tým istým hráčom alebo pri
jej vykonávaní iným hráčom sme zistili takmer tie iste
hodnoty frekvencie pulzu.
Osobitne treba vyzdvihnúť, že pri hre na malom ihrisku
s malým počtom hráčov sme našli najvyššie hodnoty. Takáto
hra je častá najmä v sídliskách medzi domami. Mnohí
podceňujú biologický význam takejto hry, lebo sa nehrá
na veľkej ploche. Domnievajú sa. že zaťaženie je pri nej
malé, avšak naše výsledky ukazujú opak. Malý počet hráčov
núti všetkých, aby sa čo najviac pohybovali.

Monday, April 07, 2008

fotbal

Intenzita zaťaženia vo futbale sa najlepšie posudzuje telemetrickým
sledovaním zmien frekvencie pulzu. V stretnutí
sme našli prevažne maximálne alebo submaximálne
hodnoty frekvencie pulzu. Pozorovali sme ich bez ohľadu
na post hráča, t.j. zaradenie hráča do útoku, stredu poľa
alebo obrany. Vidieť to z tabuľky 2.
Hre zodpovedajúcu frekvenciu pulzu sme v priebehu
týždenného tréningového cyklu pozorovali zriedkavejšie.
Najviac sa k nej približovala pri hre s malým počtom hráčov
na malej ploche. Čím viac hráčov bolo zapojených do
hry, i keď sa úmerne zväčšila hracia plocha, tým viac sa
znižovala frekvencia pulzu (pozri obr. 3a — zmeny frekvencie
pulzu pri hre troch proti trom a porovnaj ich s tréningovou
hrou jedenástich proti jedenástim na obr. 3b).
Pomerne značne sa zrýchlila frekvencia pulzu pri tempo
Tab. 2. Frekvencia pulzu . min1 u útočníka, strednopoliara, obrancu pri medzinárodnom stretnutí
(Trvanie na jednotlivých hodnotách PF je osobitne vyznačená v 1. a 2. polčase)
Frekvencia
pulzu . min1
Útočník
I. II.
Strednopoliar
I. II.
Obranca
I. II.
101110
111120
121130
131140
141150
151160
161170
171180
181190
191200
0:15.0
1:00,0
4:00.0
6:30.0
9:45.0
9:15.0
13:00.0
0:30,0
0:15.0
3:00.0
7:30.0
10:00.0
6:30.0
8:00,0
7:45,0
0:15.0
0:30.0
2:15,0
3:45,0
10:45,0
10:30,0
16:00,0
1:45,0
0:15,0
0:30,0
2:45.0
7:30,0
8:45,0
10:30,0
11:45,0
0:30,0
2:00,0
1:45,0
1:00,0
0:15,0
1:45,0
4:30,0
5:00,0
13:00,0
15:15,0
():3(),()
0:15.0
7:30,0
9:45,0
12:45,0
13:15.0
0:15,0
vých behoch a pri vedení lopty maximálnou intenzitou na
malom priestore. Pohybovala sa od 150 do 195 . min1.
Nižšiu frekvenciu v priemere okolo 150 . min1 sme pozorovali
pri cvičeniach obratnosti s loptou a pri nácviku nahrávok.
PF. min1
200
150
100
Min.: 1 10

Labels:

Wednesday, April 02, 2008

Fotbal

Opakované štarty, šprinty,
výskoky a streľba prispievajú k značnému zhrubnutiu svalstva
dolných končatín. Mimoriadne nároky sa kladú na
nervový systém, prostredníctvom ktorého sa zlepšuje činnosť
zrakového, pohybového, sluchového a hmatového
analyzátora. Dobrí futbalisti majú zväčšené periférne videnie.
Pravidelným tréningom sa vytvárajú nové spojenia
medzi zmyslovými orgánmi a pohybovou činnosťou.
Z metabolickej stránky kladie futbal na organizmus vysoké
požiadavky. Veľké emocionálne napätie spolupôsobí
na aktivizácii sympatikoadrenálneho systému, ktorý podmieni
zmeny vo vegetatívnom nervovom systéme, v hormonálnej
a látkovej regulácii. Tieto pochody prebiehajú
pri acyklickosti pohybov a nerovnomernosti zaťaženia počas
hry. Celkove vykonaná práca je veľká. Uvádza sa, že
hráč v stretnutí nabehá od 6 do 17 km, do lopty kopne asi
130krát. Pri značnom zvýšení frekvencie dýchania
a krvného tlaku sa zvyšuje aj činnosť srdcovocievneho
systému, čo spôsobuje zväčšenie športového srdca futbalistov.
So zmenou trénovanosti sa zisťujú štatisticky významné
zmeny minútového dýchacieho objemu. Futbalisti
dosahujú vysoké hodnoty maximálnej spotreby kyslíka,
vysoký pulzový kyslík.

Labels: