Thursday, October 09, 2008

Z úrazov sú v bedmintone najčastejšie podvrtnutia
v členkovom kĺbe a poškodenia svalov dolných končatín.
V úrazovej zábrane sa zdôrazňuje dokonalé rozcvičenie.
Pred hrou treba skontrolovať povrch hracej plochy.
V okolí nesmú byť predmety, na ktoré by hráč narazil pri
vybehnutí z ihriska. Značný význam sa v úrazovej zábrane
pripisuje nešmykľavej, členkový kĺb spevňujúcej obuvi.
Turistika
Ako sme už uviedli, príroda je zo zdravotného hľadiska
najlepším prostredím na vykonávanie rekreačnej pohybovej
aktivity. Jej biologická hodnota sa zvyšuje vdychova

ním bezprašného okysličeného vzduchu, pôsobením
slnečného žiarenia, teploty, relatívnej vlhkosti a prúdenia
vzduchu. Vo všetkých druhoch turistiky má priaznivé pôsobenie
vonkajšieho prostredia kladný vplyv na organizmus.
Pri pravidelnej turistickej činnosti sa pridružuje otužovanie.
Jednotlivé druhy turistiky podľa spôsobu presunu sa
môžu vykonávať rôznou intenzitou. Veľký význam to má
preto, lebo sa jej venujú ľudia rôznych vekových skupín
s rôznou funkčnou zdatnosťou, takže každý si môže zvoliť
primeranú dĺžku turistickej trasy a intenzitu pohybu na jej
prekonanie. Na veľkosť zaťaženia pri turistike vplýva aj
profil terénu. Stúpanie do kopca kladie na organizmus
podstatne väčšie nároky. Podobný účinok má i proti vietor.
Ďalším faktorom zvyšujúcim intenzitu zaťaženia je
povrch terénu. Nerovný, mäkký. pieskový alebo blatistý
terén, sneh kladú na organizmus zvýšené požiadavky. Náročnosť
turistickej chôdze ovplyvňuje hmotnosť vecí. ktoré
turista nosí.

Tuesday, October 07, 2008

Bedminton

Bedminton je hrou, v ktorej je čo do zaťaženia srdcovo
cievneho systému veľký rozdiel medzi jej rekreačnou a súťažnou
formou. Rekreačne sa hrá vo voľnej prírode, kde
spolupôsobí i vplyv vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na
naše podnebie je rekreačná hra vo voľnej prírode časové
obmedzená na teplejšie mesiace. Súťažný bedminton sa
hrá výlučne v halách, z hygienickej stránky v prostredí,
ktoré má menšiu biologickú hodnotu ako príroda. Na druhej
strane súťažná hra, jej dokonalé technické zvládnutie
je možné len v stálych podmienkach hál a telocviční.
Z kineziologickej stránky kladie bedminton na organiz
mus približne rovnaké požiadavky ako stolný tenis, len zaťaženie
chrbtice je väčšie. Rozhodujúcu úlohu hrá reakčná
schopnosť, obratnosť a rýchlosť dolných končatín, ktorú
podmieňuje sila svalstva. Opakované rýchle štarty vyžadujú
primeranú vytrvalosť. Preto i súťažný bedminton
v príprave vychádza z čo najvyššieho stupňa rozvoja všeobecnej
pohybovej výkonnosti, ktorá sa získava prevažne
nešpecifickými pohybovými prostriedkami. Na tomto vysokom
funkčnom základe sa potom buduje vlastná technická
a taktická bedmintonová príprava.
Obraz o intenzite zaťaženia pri bedmintonovej hre dáva
priebežné sledovanie frekvencie pulzu. Jeho najvyššie
hodnoty pri hre boli do 150 . min1. Zistili sme ich pri
dvojhre. Vo štvorhre boli hodnoty značne nižšie, čo svedčí
o tom, že súťažný bedminton zaťažuje organizmus relatívne
malou až strednou intenzitou. Tomu zodpovedajú
i ostatné funkčné parametre. Rekreačná hra je podstatne
menej intenzívna, má viac prestávok, ktoré podmieňuje
nedostatočná technická vyspelosť hráčov. V dôsledku toho
nemôže samotná rekreačná hra bedmintonu dávať dostatočné
podnety na preventívne pôsobenie proti srdcovo
cievnym ochoreniam. Ak má bedminton spĺňať tento cieľ,
musí sa dopĺňať pravidelnou vytrvalostnou aktivitou potrebnej
intenzity a trvania.