Tuesday, February 02, 2010

Činiteľ vonkajšieho prostredia hrá v predchádzaní úrazov
dôležitú úlohu. Musíme naň myslieť najmä pri náhlych
zmenách poveternostných podmienok. Zvlášť dôležité
je to pri pohybových aktivitách vykonávaných v zime vo
voľnej prírode. V lete vo vysokých horách a na veľkých
vodných plochách hmla, dážď, vietor, sneženie spôsobujú
mnoho úrazov. V zime sú tiež nebezpečné náhle zmeny
teploty, ktoré podstatne menia kvalitu snehu. V uzatvorených
priestoroch dbáme na poriadok, na uskladnenie jednotlivých
predmetov tak, aby nezapríčinili úraz. Dôležitý
význam v úrazovej zábrane má i primerané osvetlenie,
teplota a vlhkosť vzduchu.
Organizačný činiteľ je prvoradým predpokladom, aby
sa mohli v úrazovej zábrane naplno uplatniť predtým spomínané
zásady. Preto sú pre účinnú úrazovú zábranu
v športe rozhodujúci cvičitelia, tréneri, rozhodcovia,
funkcionári, organizační pracovníci. Bez ich svedomitej
práce, bez rešpektovania zásad úrazovej zábrany sa nedá
v plnej miere predísť negatívnemu pôsobeniu činiteľov
podmieňujúcich úraz.
Dôležitým predpokladom na zabránenie vzniku úrazov

je dodržiavanie špecifických, ale i základných pravidiel
úrazovej zábrany. Ide hlavne o pravidelnosť vykonávania
pohybovej aktivity; pred jej opätovným začatím po úraze
a po ochorení treba vyhľadať lekára a poradiť sa s ním; nevykonávať
pohybovú aktivitu pri únave, rozrušení, nevyspatí,
pod vplyvom alkoholu, chorý; dodržiavať disciplínu,
sústrediť sa na výkon, dodržiavať pokyny cvičiteľa,
trénera pri organizovanej pohybovej aktivite a ďalšie.
Akcie masového charakteru
Akcie masového charakteru kladú veľké nároky na
zdravotníckych pracovníkov nielen pre značný počet zúčastnených,
ale aj pre ich rôznorodú fyzickú pripravenosť.
Platia tu rovnaké zdravotné pravidlá ako v rekreačnej pohybovej
aktivite a vo výkonnostnom športe. Usporiadateľmi
týchto akcií bývajú podniky, školy, ROH, SZM
a iné spoločenské organizácie. Pretože majú menšie skúsenosti,
často zabúdajú dodržiavať základné zdravotné
pravidlá. Zameriavajú sa hlavne na účasť veľkého množstva
ľudí na akcii a nevenujú dostatočnú pozornosť príprave
účastníkov na podujatie. To má za následok, že účastníci
bývajú aj nepripravení jednotlivci, ktorí sa napriek
tomu pokúšajú podať maximálny výkon. Medzi účastníkmi
akcií masového charakteru sú často aj bývalí športovci,
ktorí dlhší čas netrénovali, takže stratili kondíciu, stali sa
menej obratnými, pomalšími, ich pohybové návyky sa
zhoršili. V snahe podať rovnaký výkon ako v minulosti dochádza
u nich zvyčajne k zraneniam. Navyše pri akciách
masového charakteru sa často zabúda na ochranné časti
výstroja, podceňuje sa oblečenie s odôvodnením, že nejde
o náročný výkon, v dôsledku čoho sa zvyšuje úrazovosť.
Ak majú akcie masového charakteru v plnom rozsahu
plniť svoje poslanie, treba dodržiavať tieto zdravotné zásady:
Účastník akcie masového charakteru musí pred začatím
prípravy navštíviť svojho obvodného, závodného, dorastového
alebo školského lekára. Ak nebol u neho v poslednom
období vyšetrený, požiada lekára o vyšetrenie a


posúdenie, či je zo zdravotného hľadiska schopný pripraviť
sa na akciu. V kladnom prípade si to nechá potvrdiť na
osobitnom tlačive. Účasť na dostatočne dlhej pravidelnej
príprave by mali zabezpečiť usporiadatelia akcie, lebo len
tak klesne riziko poškodenia zdravia alebo úrazovosť.
Usporiadatelia akcie pri kontrole absolvovanej lekárskej
prehliadky sa presvedčia o tom, či oblečenie, výstroj
a ochranné súčasti spĺňajú všetky požiadavky. Pred akciou
masového charakteru je dôležité, aby sa každý účastník
primerane rozcvičil. Počas akcie treba mať stále na zreteli,
že cieľom je účasť na podujatí, a nie maximálny výkon. Intenzita
a trvanie pohybovej aktivity má vychádzať z úrovne
pripravenosti jednotlivých účastníkov, ktorí pred podujatím
dbajú na dodržiavanie správnej životosprávy so
zvláštnym dôrazom na dostatočný spánok a výživu pred
akciou. Rovnako po podujatí majú dodržať všetky hygienické
pravidlá (osprchovanie, prezlečenie, regenerácia.
náhrada stratenej tekutiny, minerálií atď.).
Menej rizikovými zo zdravotného hľadiska sú akcie masového
charakteru školskej mládeže. Učitelia poznajú
zdravotný stav a funkčnú zdatnosť žiakov, takže podstatne
lepšie môžu organizovať ich prípravu. Primeranú intenzitu
pohybovej aktivity pri vlastnom podujatí môžu riadiť tak,
že napríklad pri behu určia na čelo menej výkonných žiakov,
ktorých ostatní nesmú predbehnúť.
Konečným cieľom akcie masového charakteru by malo
byť, aby účastníci i naďalej pravidelne využívali rekreačnú
pohybovú aktivitu na udržiavanie dobrého zdravotného
stavu, primeranej funkčnej zdatnosti, teda aktívneho
zdravia. Usporiadatelia by mali preto informovať účastníkov
akcie o tom, kde v nej môžu pokračovať.
Kontra indikácie rekreačnej pohybovej aktivity
Narušenia zdravotného stavu sú príčinou rôzne dlho
trvajúceho obmedzenia alebo zákazu vykonávania pohybovej
činnosti. Tí jednotlivci, ktorých zdravotný stav je
dlhodobo alebo natrvalo narušený, musia sa poradiť s le

károm, ktorý ho diagnostikoval, o tom. či môžu vykonávať
rekreačnú pohybovú aktivitu, prípadne spoločne určiť
jej najvhodnejší druh. Ak sa ošetrujúci lekár nevyjadrí
jednoznačne, požiadajú ho, aby ich poslal na príslušné telovýchovnolekárske
oddelenie a na ten cieľ si vyžiadajú
celú zdravotnú dokumentáciu. Vzhľadom na negatívny
dopad dlhodobého obmedzenia pohybovej aktivity na
zdravie je správne každý takýto zákaz prekonzultovať na
telovýchovnolekárskom oddelení.
Iná situácia je u inak zdravých jednotlivcov s akútnym
ochorením, alebo tých, ktorí vážnejšie porušili pravidlá
správnej životosprávy. Obe skutočnosti im automaticky
krátkodobo nedovoľujú vykonávať pravidelnú pohybovú
aktivitu. Ide pritom hlavne o:
— horúčkovité ochorenia,
— akútne štádiá všetkých i zdanlivo ľahkých, bezvýznamných
ochorení,
— zápalové ochorenia spojené s možnosťou rozsevu hnisu
z ložiska,
— stav nadmernej únavy, pokiaľ neprebehla ešte regenerácia,
— po priestupkoch v životospráve (nedostatok spánku,
požitie alkoholu atď.).
I keď v ďalšom uvádzame priemerné trvanie zákazu pohybovej
aktivity po najčastejších akútnych ochoreniach,
pred jej opätovným začatím sa musíme vždy poradiť s lekárom.
Má to svoje opodstatnenie v tom, že napr. angínu
alebo chrípku môžu sprevádzať komplikácie, často nepoznaný
zápal srdcového svalu alebo obličiek. Pohybová aktivita
v prvom prípade môže zapríčiniť až úmrtie, v druhom
vážne zhoršenie stavu. Zákaz pohybovej aktivity platí i pri
zdanlivo bezvýznamnom narušení zdravotného stavu,
akým je napr. nádcha. Pri nej sa neodporúča zaťaženie
počas obdobia zvýšeného vylučovania hlienu. Pri chrípke
a horúčkovitých ochoreniach horných dýchacích ciest sa
zakazuje pohybová aktivita týždeň od ústupu teplôt a pred
jej opätovným začatím je nevyhnutná lekárska kontrola;
pri zápale priedušiek, kým trvá kašel; po zápale žalúdka a

čriev týždeň od vymiznutia príznakov ochorenia; pri zápale
spojiviek do jeho odoznenia, ale aj neskôr sa treba vyhýbať
prudkému slnečnému žiareniu, vetru a pri plávaní
používať ochranne okuliare.