Sunday, January 24, 2010

Úrazy

Činiteľ vonkajšieho prostredia hrá v predchádzaní úrazov
dôležitú úlohu. Musíme naň myslieť najmä pri náhlych
zmenách poveternostných podmienok. Zvlášť dôležité
je to pri pohybových aktivitách vykonávaných v zime vo
voľnej prírode. V lete vo vysokých horách a na veľkých
vodných plochách hmla, dážď, vietor, sneženie spôsobujú
mnoho úrazov. V zime sú tiež nebezpečné náhle zmeny
teploty, ktoré podstatne menia kvalitu snehu. V uzatvorených
priestoroch dbáme na poriadok, na uskladnenie jednotlivých
predmetov tak, aby nezapríčinili úraz. Dôležitý
význam v úrazovej zábrane má i primerané osvetlenie,
teplota a vlhkosť vzduchu.
Organizačný činiteľ je prvoradým predpokladom, aby
sa mohli v úrazovej zábrane naplno uplatniť predtým spomínané
zásady. Preto sú pre účinnú úrazovú zábranu
v športe rozhodujúci cvičitelia, tréneri, rozhodcovia,
funkcionári, organizační pracovníci. Bez ich svedomitej
práce, bez rešpektovania zásad úrazovej zábrany sa nedá
v plnej miere predísť negatívnemu pôsobeniu činiteľov
podmieňujúcich úraz.
Dôležitým predpokladom na zabránenie vzniku úrazov

je dodržiavanie špecifických, ale i základných pravidiel
úrazovej zábrany. Ide hlavne o pravidelnosť vykonávania
pohybovej aktivity; pred jej opätovným začatím po úraze
a po ochorení treba vyhľadať lekára a poradiť sa s ním; nevykonávať
pohybovú aktivitu pri únave, rozrušení, nevyspatí,
pod vplyvom alkoholu, chorý; dodržiavať disciplínu,
sústrediť sa na výkon, dodržiavať pokyny cvičiteľa,
trénera pri organizovanej pohybovej aktivite a ďalšie.

Sunday, January 03, 2010

Osobný činiteľ

zahrňuje psychické i fyzické vlastnosti
človeka. Veľký význam medzi nimi má telesný rozvoj,
funkčný a zdravotný stav jedinca. Charakterové vlastnosti
môžu negatívne vplývať na tie psychické faktory, ktoré sa
spolupodieľajú na vzniku úrazov. Sú to najmä bezstarostnosť,
ľahostajnosť, ľahkomyseľnosť. nemiestna odvaha,
nepatrnosť, nedbalosť. Ďalej k nim patrí tréma, roztržitosť,
nepozornosť, nerozvážnosť, nedostatok duchaprítomnosti,
prehľadu, oneskorené vnímanie nebezpečenstva,
strach. Sčasti k nim vedie i nedostatočné zvládnutie
pohybových návykov a neskúsenosť.
Činiteľ druhej osoby sa môže na vzniku úrazu podieľať
priamo (súper, spoluhráč, cvičiteľ), alebo nepriamo (rozhodca,
obecenstvo, cvičiteľ, tréner). Spoluhráčom spôsobený
úraz býva takmer vždy neúmyselný. Ak úraz spôsobí
súper, môže ísť o úmyselný i o neúmyselný úraz. Dochádza
k nim po zrážke, nastavení nohy, kopnutí zozadu atď.
Cvičiteľ sa priamo na vzniku úrazu podieľa vtedy, keď nedodržuje
metodický postup, keď nevedie zverencov správne,
lebo ich dokonale nepozná. Nepriamo sa na vzniku
úrazu najčastejšie podieľa cvičiteľ, tréner a funkcionári,
keď v športových hrách tolerujú nedovolené zákroky, keď
dovolia súťažiť na nedostatočne upravenom teréne. Aj
obecenstvo môže v športových hrách vyprovokovať aktérov
k surovej hre, niekedy priamo zaviniť úraz, napr. hádzaním
predmetov, vbehnutím do cesty atď. To sú však
problémy súťažného športu, ktoré by sa v rekreačnej pohybovej
aktivite nemali vyskytovať.
Objektívny činiteľ je daný druhom pohybovej aktivity,
metodikou a pravidlami. Negatívne pôsobenie objektívnych
činiteľov podstatne zmenšuje správne rozcvičenie
pred vlastnou pohybovou činnosťou.
Technický činiteľ spôsobuje vznik úrazov, keď sa používa
nesprávny výstroj, náčinie, náradie, ak športujúci odmietajú
nosiť ochranné časti odevu. Na druhom mieste
možno spomenúť nesprávnu, terénu neprispôsobenú
obuv. Zvláštny dôraz kladieme na pravidelnú kontrolu náčinia
a náradia, žineniek, doskočísk, záchranných sietí
atď.